Fix Windows Server tự Shutdown sau khi hết hạn trial

Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System:


Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau: 

Mở Windows PowerShell

B1: 

> slmgr -dlvB2:
> slmgr -rearm

B3: 
Restart Windows

B4: 
> slmgr -dli
Post a Comment

Previous Post Next Post